ประถมศึกษาปีที่ 6
1.
ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1.
ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.