นายณรงค์ กล่อมบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
นายสุริยันต์ โนนศรี
นางโกสุม บุญศุข
นายสมชาย แย้มขยัน
นายสุนทร ทุ้ยมาก
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ผู้แทนครู (กรรมการ)
ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร (กรรมการ)
นายสมศักดิ์ บุญศุข
พระครูวิบูลย์พัฒนกิตติ์
นายสมพร ซึ้งไพศาลกุล
-ว่าง-
ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายวีระชัย โล้พิรุณ
นายเกรียงศักดิ์ เตียงพิทยากร
นายพันธ์ศักดิ์ สมในธรรม
นายอดิศักดิ์ พนิตวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายธนะ สันติสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรรมการและเลขานุการ)
 
หน้าแรก