โรงเรียนวัดหัวกระบือ  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร
 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๗๕  โดยขุนพำนักชนบท ( นายอำเภอ )  เป็นผู้เปิด  ปีแรกมี
นักเรียนทั้งหมด  ๘๗ คน อาศัยศาลาการเปรียญของวัดหัวกระบือ เป็นที่เรียนใช้ชื่อว่า
"โรงเรียนประชาบาล" ตำบลท่าข้าม ๑ ( วัดหัวกระบือ ) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ให้ตัดคำว่า  "ประชาบาล" ออก  จึงเหลือเพียง  "โรงเรียนวัดหัวกระบือ"
         พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ ทางวัดรื้อศาลาการเปรียญเพื่อสร้างใหม่  จึงย้ายไปเรียน
ที่โรงลิเกของวัด  ศาลาริมน้ำและโรงบ่อนไก่  กำนันแปลก  บุญศุข ( กำนันตำบลท่าข้าม ) 
เมื่อศาลาการเปรียญสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงกลับมาเรียนที่เดิม
         พ.ศ.๒๕๐๕  คณะครูจังหวัดธนบุรี ( เดิม )  ได้ร่วมกันทอดกฐินที่วัดดหัวกระบือ 
เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งสมทบสร้างอาคารเรียนถาวรได้เงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๔๕.๖๐  บาท 
จึงย้านสถานที่มาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดหัวกระบือ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ ๓  มีข้าราชการครู ๔๗ คน  ครูผู้ช่วย ๘ คน  คนเลี้ยงเด็ก ๖  คน  ธุรการ ๑ คน
  นักการ - ภารโรง ๔ คน  คนงาน ๑ คน  ยาม ๑ คน  นักเรียน ๑,๒๑๒ คน
     
 
 
     
   
 
 
   
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดหัวกระบือเป็นโรงเรียนประถมและขยายโอกาส ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารเรียน อาคารสุขา บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ดังนี้

1.
อาคารตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่งขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
2.
อาคารตึก 5 ชั้น ใต้ถุนโล่งขนาด 16 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
3.
อาคารตึก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่งขนาด 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
4.
อาคารตึก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่งขนาด 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
5.
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 จำนวน 1 หลัง
6.
บ้านพักครู จำนวน 6 หลัง
7.
บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 2 หลัง
8.
อาคารสุขาขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
9.
อาคารสุขาขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง